Úvodní ustanovení

RikuWeb, jakožto poskytovatel online marketingových služeb, vyžaduje od svých uživatelů a klientů dodržování následujících podmínek užívání. Tyto podmínky definují a upravují právní vztah mezi společností RikuWeb, jejímž zástupcem je Radim Dvořák se sídlem Štefánikova 57, 602 00 Brno-střed, Česká republika (dále jen „poskytovatel“), a uživateli služeb (dále jen „uživatelé“). Uživatelé souhlasem s těmito podmínkami potvrzují, že se seznámili s jejich obsahem, rozumějí jim a zavazují se je bezpodmínečně dodržovat. Podmínky užívání jsou platné a účinné od okamžiku jejich akceptace uživatelem a jsou dostupné pro veřejné nahlédnutí na internetové adrese [email protected].

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje dodávat uživatelům kvalitní služby v oblasti online marketingu, které zahrnují, ale nejsou omezeny na SEO, sociální média, content marketing, email marketing, affiliate marketing, mobilní marketing, PPC, influencer marketing a další služby související s propagací na internetu. Poskytovatel garantuje, že všechny poskytované služby budou realizovány profesionálně, s důrazem na maximální efektivitu a s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků pro klienty. Poskytovatel se také zavazuje chránit osobní údaje uživatelů v souladu s platnými zákony České republiky a s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje dodržovat všechny zákonné, smluvní i morální povinnosti spojené s užíváním služeb poskytovatele. Uživatel je povinen seznámit se s veškerými platnými podmínkami, právy a povinnostmi, které z užívání služeb poskytovatele vyplývají. Dále se zavazuje k užívání služeb poskytovatele způsobem, který neporušuje práva třetích stran, nebo platné právní předpisy. Veškeré obsahy a materiály poskytované uživatelem v rámci využívání služeb musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí porušovat autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví.

Vyřešení sporů

Poskytovatel se zavazuje působit v dobré víře a s maximálním úsilím v řešení veškerých sporů a nesrovnalostí, které by mohly mezi poskytovatelem a uživatelem vzniknout. V případě, že dojde k rozporům týkajícím se interpretace, aplikace či plnění podmínek užívání, budou se strany snažit řešit spor především cestou dohody. Pokud to nebude možné, může být spor postoupen k řešení příslušným soudům podle právního řádu České republiky.

Kontakt a závěrečná ustanovení

Uživatelé mohou se všemi dotazy a požadavky ohledně podmínek užívání kontaktovat poskytovatele prostřednictvím emailové adresy [email protected]. Jakékoliv změny těchto podmínek budou uživatelům oznámeny s předstihem a budou účinné po publikaci na relevantních komunikačních kanálech poskytovatele.

Facebook Twitter linkedIn